Firma PROSECO oferuje usługi w zakresie wykonawstwa oraz robót remontowo budowanych w zakresie:
* Budownictwo

I. Roboty rozbiórkowe
a. uprzątnięcie i przygotowanie terenu pod inwestycję

II. Roboty ziemne
a. niwelacje terenu
b. wykopy pod fundamenty
c. budowa stawów
d. budowa wałów i nasypów

III. Roboty ogólnobudowlane
a. budowa budynków gospodarczych
b. budowa budynków mieszkalnych
c. mury oporowe
d. remonty

IV. Roboty instalacyjne – sanitarne
a. przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe
b. przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki szczelne bezodpływowe
c. studnie głębinowe
d. odwodnienia
e. instalacje wewnętrzne
f. stacje uzdatniania wody

V. Roboty instalacyjne – elektryczne
a. przyłącza energetyczne
b. wewnętrzne linie zasilające
c. instalacje wewnętrzne

VI. Roboty drogowe
a. budowa chodników
b. budowa placów manewrowych

Wszystkie wykonywane przez nas roboty budowlane są nadzorowane i koordynowane przez kierownika budowy.
* Usługi komunalne
Ponadto firma PROSECO świadczy usługi w branży komunalnej w zakresie:
I. Odśnieżania dachów w budynkach wielkopowierzchniowych.
II. Odśnieżania ciągów komunikacyjnych, chodników, placów manewrowych, parkingów.
III. Koszenia trawników, wałów oraz pasów zieleni.
IV. Wycinki i pielęgnacji drzew.
Kompleksowo w imieniu Zamawiającego załatwiamy wszelkie niezbędne dokumenty formalno-prawne tj. decyzję na wycinkę drzew, decyzję na zajęcie pasów drogowych, chodników itd.